سوابق حرفه ای و رزومه

  • عضو مشاور معماری و شهرسازی در شرکت مهندسی مشاور شهر نگاره.

 

  • طراحی نمای ورودی بندر کاسپین به طول 55 متر واقع در منطقه آزاد انزلی.

 

  • عضو مشاور معماری و شهرسازی در پروژه اصلاح هندسی میدان های شهری لاهیجان.

 

  • عضو مشاور معماری و شهرسازی در طرح اصلاح خیابان خیام قزوین.

 

  • عضو مشاور معماری و شهرسازی در طراحی و تدوین طرح توسعه و سرمایه گذاری تالاب حاجی آباد لاهیجان.

 

  • عضو مشاور معماری و شهرسازی در طراحی و تدوین پکیج سرمایه گذاری پارکینگ های شهری لاهیجان.

 

  • عضو مشاور معماری و شهرسازی در طراحی و تدوین پکیج سرمایه گذاری آدرنالین پارک لاهیجان.

 

  • عضو مشاور معماری و شهرسازی در طراحی و تدوین پکیج سرمایه گذاری پارکینگ های شهری لاهیجان.

 

  • عضو مشاور معماری و شهرسازی در طراحی و تدوین پکیج سرمایه گذاری سرزمین چای لاهیجان.