عواملی که محیط خانه شما را ناسالم می کند.

عواملی که محیط خانه شما را ناسالم می کند. 1.فراموش کردن تعویض فیلتر کولر و دستگاه تهویه. هرگز دستگاه ایر کاندیشن را بدون فیلتر مورد استفاده قرار ندهید و مطمعن شوید که حداقل هر … ادامه خواندن عواملی که محیط خانه شما را ناسالم می کند.