بر آمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز

 

 

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز